26/04/18  Tin của trường  228
Hiện nay, “Giáo dục trải nghiệm” đang ngày càng phát triển và hình thành mạng lưới rộng lớn, được những cá nhân, tổ chức giáo dục, trường học trên toàn thế giới ứng dụng. UNESCO cũng nhìn nhận Giáo dục trải nghiệm như là một triển vọng tương lai tươi sáng cho giáo dục toàn cầu trong các thập kỷ tới.